11 กันยายน 2560 ประกาศราคาก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท 2,4 (ดาวน์โหลด.PDF)
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒, ๔ (ดาวน์โหลด.PDF)
     
13 กรกฏาคม 2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF)
    ซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองปิ่น ธรรมศรี  
     
3 กรกฎาคม 2560   ประกาศ เรื่อง  จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีสอบราคา (ดาวน์โหลด.PDF) 
    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ การจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (ดาวน์โหลด.PDF) 
     ประกาศเปิดเผยราคากลาง  
      - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF) 
     - แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ) (ดาวน์โหลด.PDF) 
     
 14 ธันวาคม 2559  ประกาศ เรื่อง จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีสอบราคา (ดาวน์โหลด.PDF)
   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ การจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (ดาวน์โหลด.PDF)