19 ธันวาคม 2559   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF)
    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
    การซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF)
     
14 ธันวาคม 2559   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถ ของ กองพันทหารราบที่ ๒   
    กรมทหารราบที่ ๑๕ (ดาวน์โหลด.PDF) 
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
    การจ้างซ่อมก่อสร้างโรงรถ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕ (ดาวน์โหลด.PDF) 
     
13 ธันวาคม 2559   ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF)
    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
    การจ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาวน์โหลด.PDF)
     
7 ธันวาคม 2559   ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน (ดาวน์โหลด.PDF)
    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
    การจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน (ดาวน์โหลด.PDF)
      
    ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถ กองพันทหารราบที่ ๒   
    กรมทหารราบที่ ๑๕   (ดาวน์โหลด.PDF) 
    ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
    การจ้างซ่อมก่อสร้างโรงรถ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕ (ดาวน์โหลด.PDF) 
     
1 ธันวาคม 2559   ร่างประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน (ดาวน์โหลด.PDF)
    ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (ดาวน์โหลด.PDF)